กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “ทักษะการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2564

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้ทราบ
2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกและนำเสนอผลงานของตนเองต่อผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ
3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สังคม โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ
4. เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

0
จำนวนนักเรียน

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ แบ่งออกเป็น

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓)

  ระดับปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาให้เด็กก่อนวัยที่ต้องศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นการวางรากฐานชีวิตเพื่อปูพื้นฐานที่ดีก่อนการเรียนในระดับต่อไป โดยทั่วไปแล้วผู้ที่เข้าศึกษาในระดับนี้มักมีอายุตั้งแต่ 4 - 8 ปี การเรียนการสอนในระดับนี้จะเน้นการสอนที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเน้นในด้านการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญาและอารมณ์

 • ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖)

  การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้น จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓)

  เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจ ของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการ ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖)

  การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ

ลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน

ตัวอย่างกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House