ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

Director of SMK school

นายโสภณ เรืองบุญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 087-0384368
E-mail : rapeet4@gmail.com

นางสาวเกษสุนีย์ สายแก้ว

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 096-8820520
E-mail : ketketsunee31@gmail.com

นายวิทยา ใจมา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 089-2150241
E-mail : wittaya_jaima@hotmail.com

นางสาวนริศรา นวลมะ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 085-4293506
E-mail : aof_narissara@hotmail.com

นางสุภาศินีย์ ภูทัดดวง

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8204566
E-mail : Suphasini@gmail.com

นางกมนทรรศน์ จันทร์ชุ่ม

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ 089-0654958
E-mail : Kamontad_2527@hotmail.com

นางสาวน้ำเพชร จ้ายภักดี

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 061-6593878
E-mail : numnueng@windowslive.com

นายคมกริช ทำรี

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 081-5263009
E-mail : jeabpro99@gmail.com