0
จำนวนครู
0
จำนวนนักเรียน
0
ปฐมวัย
0
ประถมศึกษา
0
มัธยมศึกษาตอนต้น
0
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม

เด็กดีสร้างได้ในค่ายพุทธบุตร
สุดยอดโครงงาน
ผสานเยาวชนจิตอาสา
เดินหน้ามดแดงไม่แซงแถว
เจ๋งแจ๋วเด็กดีมีรางวัล

ขอบข่าย การบริหารงาน 4 ฝ่าย

  • กลุ่มงานบริหารบุคคล
  • กลุ่มงานบริหารวิชาการ
  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

1.งานวางแผนอัตรากำลัง                                               8.งานพัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงาน
2.บรรจุ โอน ย้ายข้าราชการครู                                       9.งานการลาทุกประเภท
3.เลื่อนระดับปรับตำแหน่ง                                            10.งานวินัและการลงโทษ
4.การพิจารณาความดี / ความชอบ                               11.ส่งเสริทวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
5.การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                    12.ส่งเสริมการขอใบประกอบวิชาชีพ
6.งานเครื่องราชฯและทะเบียนประวัติ                           13.งานธุรการบุคคลากร
7.ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูดีเด่น                          14.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.งานหลักสูตรและการนำไปใช้                                        8.งานจัดป้ายนิเทศ ความรู้ทางวิชาการ
2.งานนิเทศการเรียน-การสอน                                          9.งานส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
3.งานโครงการทางวิชาการ                                            10.การคัดเลือกแบบเรียน
4.งานกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ                                 11.งานจัดนิทรรศการทางวิชาการ
5.งานบริการสื่อ/คู่มือ และแผนการสอน                        12.งานประกันคุณภาพภายในและภายนอก
6.งานสอนซ่อมเสริม และการแนะแนว                           13.งานธุรการวิชาการ
7.งานวัดผล / ประเมินผล / รายงานผล                          14.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.งานสำมะโนนักเรียน                                                 8.งานพัฒนาทักษะผู้เรียน
2.งานทะเบียนนักเรียน                                                9.งานประชาสัมพันธ์ชุมชน
3.งานโอน ย้าย จำหน่ายนักเรียน                               10.งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
4.งานสถิติ / ข้อมูลนักเรียน                                       11.งานส่งเสริมกีฬา
5.งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม                        12.งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
6.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                            13.งานธุรการบริหารทั่วไป
7.งานป้องกันยาเสพติด                                              14.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.งานเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท                                8.ควบคุมดูแลรักษา และการจำหน่ายพัสดุ
2.จัดทำบัญชีการเงินทุกประเภท                                        9.การจัดทำต้นทุนผลผลิต
3.จัดเก็บหลักฐานการเงินให้เป็นระบบ                             10.จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และการเบิกจ่าย
4.จัดทำแผนการใช้งบประมาณ                                        11.จัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
5.รายงานผลการใช้งบประมาณ                                       12.การนำเงินส่งคลัง
6.การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ                           13.งานธุรการงบประมาณ
7.การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์                                        14.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง หมู่ 8 บ้านรวมใจ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71180

เบอร์โทรศัพท์  034 –  658233

E-mail : samakom@gmail.com

โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ