การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายอำเภอทองผาภูมิติดตามนักเรียนในสมเด็จพระเทพฯ
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากมูลธิพิทักษ์คชสาร