แสดงความคิดเห็นผ่าน Google Form

แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง Google Form 

แสดงความคิดเห็นผ่าน Messenger หน้าเว็บ

แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง Messenger

แสดงความคิดเห็นผ่านสายด่วนสมาคม SMK Hotline

ติดต่อสอบถามผ่านกลุ่มไลน์สายด่วนสมาคม ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็นผ่าน E-mail โรงเรียน

Admin@smkpm.ac.th