สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565