สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ปีงบประมาณ 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563