E - Service

โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

ติดต่อบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ช่องแชทเว็บไซต์โรงเรียน หรือ ติดต่อผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่ปรากฏบริเวณด้านล่าง

แสดงความคิดเห็นผ่าน Google Form

แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง Google Form 

แสดงความคิดเห็นผ่าน Messenger หน้าเว็บ

แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง Messenger

เพจโรงเรียน SAMAKOM FANEPAGE

ติดต่อสอบถามผ่านเพจโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ www.facebook.com/SaMaKomPaMaiHeangPaTedThaiUtid.PrimarySchool2016

สายด่วนสมาคม SMK Hotline

ติดต่อสอบถามผ่านกลุ่มไลน์สายด่วนสมาคม ตลอด 24 ชั่วโมง

E-mail โรงเรียน

Admin@smkpm.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ โรงเรียน

ติดต่อสอบถามผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 034-658233 เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.