0
จำนวนครู
0
จำนวนนักเรียน
0
ปฐมวัย
0
ประถมศึกษา
0
มัธยมศึกษาตอนต้น
0
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เป้าหมาย โรงเรียนสุจริต
0%

–  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
–  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563
–  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
–  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
–  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
–  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
–  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
–  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563
–  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
–  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
–  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
–  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
–  การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

–  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

–  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

–  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

–  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

–  สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2563
–  สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

–  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดการศึษา
โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
Scan QR Code

ข่าวการศึกษา