0
จำนวนครู
0
จำนวนนักเรียน
0
ปฐมวัย
0
ประถมศึกษา
0
มัธยมศึกษาตอนต้น
0
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

​ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

​ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต