เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

Uniqueness Identity

เอกลักษณ์
ยิ้มง่าย ไหว้สวย ด้วยมิตรไมตรี

อัตลักษณ์
มีวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ กอบกิจจิตอาสา