เพลงมาร์ชโรงเรียน

SCHOOL MARCH

เพลงมาร์ชโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
———————————————————————
สถาบันงามเด่นกลางภูผา
เลิศวิชาองอาจศาสตร์และศิลป์
เลื่องชื่อเกียรติประจักษ์รักแผ่นดิน
ทั่วทุกถิ่นคุณธรรมนำความดี
มีวินัยสุจริตจิตอาสา
พัฒนาสอนศิษย์รักในศักดิ์ศรี
รับผิดชอบมุ่งมั่นสามัคคี
สร้างคนดีสู่สากลคนชื่นชม
*ลีลาวดีสวยเด่นเป็สง่า
ล้ำกีฬาวิชาการทันสมัย
ร่มโพธิ์ทองสมาคมฯสมสุขใจ
รวมฤทัยหมู่เราเราชาว สป.
โรงเรียนดีศรีตำบลสมคุณค่า
สร้างศรัทธาสู่ชุมชนด้วย 5 ส.
หล่อรวมใจให้งอกงามความเพียงพอ
เติมต่อมิตรไมตรีดีต่อกัน
เหลืองชมพูเชิดชูเกียรติศักดิ์
ให้ประจักษ์สมสง่าพาสร้างสรรค์
เราเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกชีวัน
เทิดคุณค่าสถาบันก้องเกียงไกร