0
จำนวนครู
0
จำนวนนักเรียน
0
ปฐมวัย
0
ประถมศึกษา
0
มัธยมศึกษาตอนต้น
0
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เป้าหมาย โรงเรียนสุจริต
0%

–  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
–  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563
–  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
–  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
–  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
–  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
–  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
–  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563
–  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
–  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
–  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
–  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
–  การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

–  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

–  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

–  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

–  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

–  สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2563
–  สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

–  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดการศึษา
โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
Scan QR Code

งบด้านกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 816,249.85 บาท
10%
งบด้านกลุ่มงานบริหารวิชาการ 4,897,449.16 บาท
60%
งบด้านกลุ่มงานบริหารทั่วไป 816,249.85 บาท
10%
งบด้านกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 1,632,499.70 บาท
20%
0
งบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2563​

ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม

เด็กดีสร้างได้ในค่ายพุทธบุตร
สุดยอดโครงงาน
ผสานเยาวชนจิตอาสา
เดินหน้ามดแดงไม่แซงแถว
เจ๋งแจ๋วเด็กดีมีรางวัล
ทีมบริหาร โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

ขอบข่าย การบริหารงาน 4 ฝ่าย

  • กลุ่มงานบริหารบุคคล
  • กลุ่มงานบริหารวิชาการ
  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

1.งานวางแผนอัตรากำลัง                                               8.งานพัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงาน
2.บรรจุ โอน ย้ายข้าราชการครู                                       9.งานการลาทุกประเภท
3.เลื่อนระดับปรับตำแหน่ง                                            10.งานวินัและการลงโทษ
4.การพิจารณาความดี / ความชอบ                               11.ส่งเสริทวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
5.การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                    12.ส่งเสริมการขอใบประกอบวิชาชีพ
6.งานเครื่องราชฯและทะเบียนประวัติ                           13.งานธุรการบุคคลากร
7.ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูดีเด่น                          14.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.งานหลักสูตรและการนำไปใช้                                        8.งานจัดป้ายนิเทศ ความรู้ทางวิชาการ
2.งานนิเทศการเรียน-การสอน                                          9.งานส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
3.งานโครงการทางวิชาการ                                            10.การคัดเลือกแบบเรียน
4.งานกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ                                 11.งานจัดนิทรรศการทางวิชาการ
5.งานบริการสื่อ/คู่มือ และแผนการสอน                        12.งานประกันคุณภาพภายในและภายนอก
6.งานสอนซ่อมเสริม และการแนะแนว                           13.งานธุรการวิชาการ
7.งานวัดผล / ประเมินผล / รายงานผล                          14.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.งานสำมะโนนักเรียน                                                 8.งานพัฒนาทักษะผู้เรียน
2.งานทะเบียนนักเรียน                                                9.งานประชาสัมพันธ์ชุมชน
3.งานโอน ย้าย จำหน่ายนักเรียน                               10.งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
4.งานสถิติ / ข้อมูลนักเรียน                                       11.งานส่งเสริมกีฬา
5.งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม                        12.งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
6.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                            13.งานธุรการบริหารทั่วไป
7.งานป้องกันยาเสพติด                                              14.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.งานเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท                                8.ควบคุมดูแลรักษา และการจำหน่ายพัสดุ
2.จัดทำบัญชีการเงินทุกประเภท                                        9.การจัดทำต้นทุนผลผลิต
3.จัดเก็บหลักฐานการเงินให้เป็นระบบ                             10.จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และการเบิกจ่าย
4.จัดทำแผนการใช้งบประมาณ                                        11.จัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
5.รายงานผลการใช้งบประมาณ                                       12.การนำเงินส่งคลัง
6.การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ                           13.งานธุรการงบประมาณ
7.การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์                                        14.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

SAMAKOM NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 กลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 ห้วยเขย่ง – ปิล็อก ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์ ชมละม้าย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education เพื่อให้ผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายยศภัค จรัสศุภชยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีรับมอบบ่อน้ำในโครงการขยายบ่อน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียง โดยมีหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน  ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพิทักษ์คชสาร ร่วมรับมอบบ่อน้ำจากมูลนิธิพิทักษ์คชสาร 

ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จำนวน 114 คน  ณ ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และได้ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำเยาวชนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 14 แห่ง เข้าอบรมในโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตย สำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศได้รับเกียรติจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยกที่ 2โดยชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มเเข็งที่ 1201 จัดกิจกรรมโครงการยุวชนทางสายใหม่ ประจำปี 2563 “รุ่นที่ 9 ” ขึ้น เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นายโสภณ เรืองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ตั้ง หมู่ 8 บ้านรวมใจ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71180

เบอร์โทรศัพท์  034 –  658233

E-mail : samakom@gmail.com

โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ : นายบริวัตร มัชฌิมา ครูโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ เบอร์โทร 083 – 5650434 E-Mail : Boriwat.matchima@gmail.com