วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

VISION-MISSION-GOAL

วิสัยทัศน์ (Vision)
      ภายในปี พ.ศ.2565 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา บุคลากรมีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการศึกษา

พันธกิจ (Mission)
      1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีคุณภาพ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรสถานศึกษา
      2.สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
      3.บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
      4.สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด
      5.สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
      6.สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพโดยยึดแนวทางของหลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย (Goal)
     1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีคุณภาพทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรสถานศึกษา
     2.สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ดี ทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง
     3.บุคลากรได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
     4.สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด
     5.ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
     6.ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
     7.ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและดำรงตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง