สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ปีงบประมาณ 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562